최종 수정일 : 2021-05-24 16:29

Khoa tư vấn tâm lý - đa văn hoá giảng dạy từ các môn học cơ bản của tâm lý học và là nơi đào tạo giúp học sinh đạt chứng chỉ hoàn thành khoá học Chuyên gia xã hội đa văn hoá, giảng dạy các môn học cần thiết cho lĩnh vực tư vấn tâm lý. Đào tạo một cách có hệ thống để có thể giúp sinh viên đang học tập và đã tốt nghiệp có được sự nghiệp như ý cũng như cung cấp các hệ thống hỗ trợ đa dạng.

Mục tiêu đào tạo
  • Nâng cao chất lượng cuộc sống dựa trên nền tảng hiểu biết chính xác về tâm lý con người, đào tạo nhân tài có thể phát huy năng lực xuất chúng giúp xây dựng một xã hội hạnh phúc.
Đặc điểm đào tạo
  • Hình thành nội dung và xây dựng bài giảng tập trung vào nội dung về các môn học có liên quan tới các loại chứng nhận.
  • Học sinh có thể tự do lựa chọn bài học một cách phù hợp nhất với bản thân mình.
  • Tạo môi trường học tập giúp học sinh có thể vừa học các môn chuyên ngành vừa có thể học các ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Hàn, ...
  • Nhiều hoạt động offline để bổ trợ kiến thức cho các bài giảng online.

Chứng chỉ và giấy chứng nhận
  • Chứng chỉ hoàn thành khoá học chuyên gia đa văn hoá cấp 2

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
  • Chuyên gia xã hội đa văn hoá
  • Cơ hội học tiếp chương trình sau đại học
  • Trở thành chuyên gia trong các chương trình hoà nhập xã hội của bộ Tư pháp

Địa chỉ liên hệ
Contact info
Tel E-mail
+82-2-2173-3560 Psychology@cufs.ac.kr