최종 수정일 : 2021-05-24 16:23

Khoa hành chính - hội đồng nhân dân địa phương là khoa duy nhất trong cả nước đào tạo chuyên ngành chính quyền - hành chính, chuyên đào tạo những sinh viên có mong muốn tham gia vào Hội đồng địa phương và nâng cao năng lực nghiệp vụ cho các nhà lãnh đạo địa phương. Lấy nền tảng là đào tạo cơ bản về chính sách, khoa sẽ đưa ra chương trình giảng dạy khác biệt liên quan hội đồng địa phương. Các môn học đều được dựa trên các ví dụ thực tiễn và có tính ứng dụng cao vào nghiệp vụ thực tế dưới sự giảng dạy nhiệt tình của đội ngũ giáo viên có năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ phong phú. Thông qua việc nâng cao năng lực giải quyết vấn đề và năng lực hiểu biết một cách hệ thống giữa pháp luật và chính trị, giữa các nhà lãnh đạo và môi trường chính trị thì Khoa đang tạo ra những nhân tài trong lĩnh vực này để phát triển hệ thống quản lý tại địa phương.Khoa đã gặt hái được thành quả đó là trong cuộc bầu cử địa phương ngày 13 tháng 6 năm 2018 vừa qua, tổng 26 người sinh viên của khoa đã trúng cử. Bao gồm sinh viên đã tốt nghiệp và sinh viên đang theo học.

Mục tiêu đào tạo
Đào tạo nhân tài có chuyên môn trong lĩnh vực và có năng lực nghiệp vụ

Đảm bảo tính chuyên môn trong lĩnh vực hành chính địa phương

Đào tạo nhân tài có năng lực trong lĩnh vực chính trị và quản lý ở địa phương

Đào tạo nhà lãnh đạo xã hội có năng lực nghiệp vụ

Đào tạo nhà lãnh đạo có năng lực nghiệp vụ có thể lãnh đạo địa phương ngày càng phát triển

Đào tạo chuyên gia hành chính địa phương có năng lực giải quyết vấn đề

Đào tạo chuyên gia hành chính địa phương có năng lực giải quyết vấn đề và hiểu về các vấn đề xã hội một cách hệ thống
Đặc điểm đào tạo
 • Đội ngũ giáo viên có năng lực nghiệp vụ phong phú và các môn học mang tính phân hóa cao
 • Đào tạo kiến thức thực tiễn thông qua các bài học với ví dụ thực tế
 • Tiến hành các giờ học lấy trọng tâm là nâng cao năng lực giải quyết vấn đề và có tính ứng dụng thực tế
 • Mở rộng tầm nhìn và có tầm bao quát toàn cầu thông qua các giờ học về ví dụ thực tế của các nước trên thế giới

Hệ thống các môn học
 • 첫번째 박스: understanding of local government welfare and the public sector
 • 두번째 박스:Local governments and plitics, Local government administration and policies
 • 세번째 박스:Local community leaders with global perspectives and practical skills

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
 • Công viên chức tại các cơ quan hành chính địa phương hoặc địa phương tự trị
 • Nhà quản lý tại các cơ quan nhà nước hay các cơ quan về xã hội địa phương
 • Làm việc tại NGO hoặc các đoàn thể về xã hội
 • Làm trợ lý cho Ủy viên Quốc hội

Địa chỉ liên hệ
Contact info
Tel E-mail
+82-2-2173-2367 public@cufs.ac.kr

107 IMUN-RO, DONGDAEMUN-GU, SEOUL, 02450, KOREA TEL : 82-2-2173-2580
Copyright (C) 2014 . All Rights Reserved.